News and Updates
Home About Us Schemes Photo Gallery Downloads News & Updates Contact Us

 

 

ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄr PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀnÖ

ºÀĽªÀiÁªÀÅ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄeÉÆåÃw ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ªÀĪÀÄvÁ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£É JA§ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ£Àß DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ªÀĪÀÄE/112/ªÀĨÁ¨sÀ/2007 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-04-08gÀ°è PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖAiÀÄ°èj¹gÀÄvÀÛzÉ.